• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8
WaterMark_2020-03-11-22-56-46
WaterMark_2020-03-07-16-40-01
WaterMark_2020-03-11-22-56-46
WaterMark_2020-03-11-22-57-17
WaterMark_2020-03-11-22-55-54
WaterMark_2020-03-11-22-58-19

پروژه: بیمارستان برکت (در حال اجرا)

عمق گود: ۱۵ متر سازه نگهبان: نیلینگ، انکراژ، مولتی استرند، سولجر معلق، مش بندی و شاتکریت . مرحله: انجام همزمان چند عملیات از جمله آرماتوربندی فونداسیون در ضلع شمال پروژه، بتن ریزی مگر در ناحیه مرکزی گود و جمع اوری …
ادامه مطلب
پروژه نیلینگ خدامی

پروژه نیلینگ و میخ کوبی خدامی (در حال اجرا)

نام پروژه: خدامی (در حال اجرا) عمق گود: ۲۸ متر سازه نگهبان: نیلینگ، انکراژ، مولتی استرند، سولجر معلق، سولجرپایل عملیات: اجرای پایدارسازی پنلهای پایانی قسمت رمپ و پمپاژ آب کف گود چالش پروژه: کشش لیفت آف گمانه های استرند بریده …
ادامه مطلب
پیمانکاری نیلینگ

هر آنچه که باید در مورد نیلینگ دانست؟

مهندسین استرالیایی در حول و خوش دهه ۶۰ میلادی به منظور پایدارسازی جدار تونل یک روش بسیار ابتکاری و خلاق ابداع کردند که به نیلینگ یا میخکوبی شهرت یافت . نحوه ی اجرای کار نیلینگ به این شکل می باشد …
ادامه مطلب

ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ در ﻣﻬﺎر ﮔﻮدﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎ

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞاﻧﺠﺎم ﮔﻮد ﺑﺮداری ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﮔﻮد و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎن …
ادامه مطلب
شیوه های پایدارسازی گود و سازه های نگهبان

شیوه های پایدارسازی گود و سازه های نگهبان (قسمت سوم)

شیوه های پایدارسازی گود و سازه های نگهبان یکی از مبحث های مهم و کاربردی می باشد و به این دلیل اهمیت دارد که باید روش مناسب پایدارسازی گود را به درستی انتخاب کنیم و پایدارسازی گود و سازه نگهبان نیلینگ برای پروژه های کوچک نامناسب می باشد دلایل زیادی دارد که یکی از انها می تواند هزینه ای اقتصادی آن باشد که بسیار زیاد می شود ا توجه به قیمت نیلینگ بهتر است این روش برای کارهای بزرگ استفاد ه شود.
ادامه مطلب