مراحل عملیات نیلینگ باید با دقت بسیار انجام شود چون پروژه نیلینگNailing Soil اگر نیم سانت درزمان اجرا جابه جاشودکیفیت نیلینگ کاهش پیدا می کند
ادامه مطلب