• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8
WaterMark_2020-03-11-22-56-46
WaterMark_2020-03-07-16-40-01
WaterMark_2020-03-11-22-56-46
WaterMark_2020-03-11-22-57-17
WaterMark_2020-03-11-22-55-54
WaterMark_2020-03-11-22-58-19

پروژه: بیمارستان برکت (در حال اجرا)

عمق گود: ۱۵ متر سازه نگهبان: نیلینگ، انکراژ، مولتی استرند، سولجر معلق، مش بندی و شاتکریت . مرحله: انجام همزمان چند عملیات از جمله آرماتوربندی فونداسیون در ضلع شمال پروژه، بتن ریزی مگر در ناحیه مرکزی گود و جمع اوری …
ادامه مطلب
پروژه نیلینگ خدامی

پروژه نیلینگ و میخ کوبی خدامی (در حال اجرا)

نام پروژه: خدامی (در حال اجرا) عمق گود: ۲۸ متر سازه نگهبان: نیلینگ، انکراژ، مولتی استرند، سولجر معلق، سولجرپایل عملیات: اجرای پایدارسازی پنلهای پایانی قسمت رمپ و پمپاژ آب کف گود چالش پروژه: کشش لیفت آف گمانه های استرند بریده …
ادامه مطلب
پیمانکاری نیلینگ

هر آنچه که باید در مورد نیلینگ دانست؟

مهندسین استرالیایی در حول و خوش دهه ۶۰ میلادی به منظور پایدارسازی جدار تونل یک روش بسیار ابتکاری و خلاق ابداع کردند که به نیلینگ یا میخکوبی شهرت یافت . نحوه ی اجرای کار نیلینگ به این شکل می باشد …
ادامه مطلب

ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ در ﻣﻬﺎر ﮔﻮدﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎ

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞاﻧﺠﺎم ﮔﻮد ﺑﺮداری ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﮔﻮد و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎن …
ادامه مطلب
شیوه های پایدارسازی گود و سازه های نگهبان

شیوه های پایدارسازی گود و سازه های نگهبان (قسمت سوم)

شیوه های پایدارسازی گود و سازه های نگهبان یکی از مبحث های مهم و کاربردی می باشد و به این دلیل اهمیت دارد که باید روش مناسب پایدارسازی گود را به درستی انتخاب کنیم و پایدارسازی گود و سازه نگهبان نیلینگ برای پروژه های کوچک نامناسب می باشد دلایل زیادی دارد که یکی از انها می تواند هزینه ای اقتصادی آن باشد که بسیار زیاد می شود ا توجه به قیمت نیلینگ بهتر است این روش برای کارهای بزرگ استفاد ه شود.
ادامه مطلب
سازه نگهبان

شیوه های پایدارسازی گود و سازه های نگهبان (قسمت دوم)

شیوه های پایدارسازی گود و سازه های نگهبان نیلینگ یکی از مبحث های مهم و کاربردی می باشد و به این دلیل اهمیت دارد که باید روش مناسب پایدارسازی گود را به درستی انتخاب کنیم و پایدارسازی گود و سازه …
ادامه مطلب
پایدار سازی گود و سازه های نگهبان

شیوه های پایدارسازی گود و سازه های نگهبان

شیوه های پایدارسازی گود و سازه های نگهبان یکی از مبحث های مهم و کاربردی می باشد و به این دلیل اهمیت دارد که باید روش مناسب پایدارسازی گود را به درستی انتخاب کنیم و پایدارسازی گود و سازه نگهبان نیلینگ برای پروژه های کوچک نامناسب می باشد دلایل زیادی دارد که یکی از انها می تواند هزینه ای اقتصادی آن باشد که بسیار زیاد می شود ا توجه به قیمت نیلینگ بهتر است این روش برای کارهای بزرگ استفاد ه شود.
ادامه مطلب
نحوه اجرای میکروپایل چگونه است ؟

نحوه اجرای میکروپایل چگونه است ؟

نحوه اجرای میکروپایل برای خاک های مسئله دار می باشد و این نوع خاک ها به دو صورت می توان با آن مقابله کرد یکی المان های باربر و دیگری اضافه کردن مواد و مصالحی به خاک جهت مقاوم کردن …
ادامه مطلب
مراحل عملیات نیلینگ

مراحل عملیات نیلینگ

مراحل عملیات نیلینگ باید با دقت بسیار انجام شود چون پروژه نیلینگNailing Soil اگر نیم سانت درزمان اجرا جابه جاشودکیفیت نیلینگ کاهش پیدا می کند
ادامه مطلب